Adatkezelési nyilatkozat

Az www.anonimaids.hu oldalt az Anonim AIDS Tanácsadó Szolgálat közhasznú egyesület üzemelteti. Az egyesület jelen nyilatkozatával tájékoztatja a honlap látogatóit és az egyesület által nyújtott szolgáltatások igénybe vevőit adatkezelési gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről és a felhasználók jogorvoslati lehetőségeikről.

AZ ADATKEZELŐ

Anonim AIDS Tanácsadó Szolgálat – Közhasznú Egyesület (székhely: 1113 Budapest, Karolina út 35/b., nyilvántartási szám: 69841/1992)

Adatvédelmi tisztviselő:
Takács Sándor
Elérhetősége: takacs.sandor@anonimaids.hu

A KEZELT ADATOK KÖRE

A honlap megtekintése során automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző, az operációs rendszer adatai és a felhasználó IP címe, illetve annak az oldalnak a neve, ahonnan a felhasználó érkezett. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Az üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze más személyes adatokkal, kizárólag a statisztikák elkészítésére használja. A honlap a látogatók számítógépére cookie-t küld. A cookie többek között a felhasználóknak történő automatikus üzenetek megjelenítése miatt szükséges. A cookie-kat kereskedelmi célra az adatkezelő nem használja. Bárki látogathatja a honlapot anélkül, hogy a technikailag automatikus adatkezelésen túl bármilyen személyes adatokat kellene megadnia.

Az egyesület egyes szolgáltatásai eltérő módon kezelnek vagy nem kezelnek személyes adatok.

HIV szűrés és tanácsadás:

A szolgáltatás igénybevételéhez személyes adatok megadására nincs szükség. A telefonon történt hívások nem kerülnek rögzítésre. A telefonvonalon keresztül érkező hívók telefonszámát az operátorok nem ismerik meg, a hívószámokat az adatkezelő nem őrzi meg.

E-mailben történő eredménykiadás esetén, külön Adatvédelmi Nyilatkozat szerint járunk el:

A szűrésre jelentkező egyedi elérésére alkalmas adatot (e-mail címet) kizárólag a szolgáltatást igénybe vevő által előzetesen jóváhagyott célra vesszük igénybe, azokat harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adjuk át.

Személyes adatainak megadásakor Ön felhatalmazza az Anonim AIDS Tanácsadó Szolgálatot, hogy az Ön által megadott adatokat a jelen adatvédelmi nyilatkozattal összhangban felhasználhassa. Az önkéntesen megadott adatokat, az AATSZ csakis az itt felsoroltakra használhatja fel:

Az AATSZ kötelezi magát arra, hogy a személyes és nem személyes adatokat bizalmas adatként kezeli, melyekre a titoktartási kötelezettség is érvényes. Az adatokhoz való hozzáférést szigorúan korlátozzuk, hogy megelőzzük a jogosulatlan hozzáférést.

Kizárólag a vizsgálati teszteredmények eljuttatása céljából tárolja. Az elektronikus levél elküldése után, azokat töröljük nyilvántartásunkból, és azokat semmilyen más célra nem használjuk fel.

Adatai kezelésekor a 2011. évi CXII. Törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról c. törvénynek megfelelően járunk el. Az információs önrendelkezési jog érvényesítése végett, a személyes adatokat kizárólag az érintett hozzájárulásával tároljuk és dolgozzuk fel adatállományainkban.

Személyes Betegvezetés, Konzultáció:

A szolgáltatás igénybevételéhez a felhasználó elérhetőségi adatainak (email és/vagy telefonszám) megadására van szükség. A felhasználó nem köteles valódi nevét megadni, a szolgáltatást általa választott becenéven is igénybe veheti. A megkereséseket, a felhasználókkal folytatott emailes kommunikációt és az ülésekről készült feljegyzéseket az adatkezelő megőrzi.

Kampányszűrések, előadások:

Egyes eseményeken és kampányokon való részvételhez személyes adatok (név és elérhetőségi adatok) megadására és jelenléti ív kitöltésére van szükség. Más események esetén a személyes adatok megadása és a jelenléti ív kitöltése önkéntes. Az adatkezelő az eseményen vagy képzésen való részvétel előtt tájékoztatja a résztvevőket, hogy a személyes adatok megadása a részvételhez szükséges-e vagy sem.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS JOGALAPJA

A látogatás időpontja, az IP cím, valamint a böngésző és operációs rendszer adatainak felvétele és tárolása a rendszer működésének sajátossága, kezelésük technikailag elengedhetetlen, kizárólag statisztikai célokból történik.

Az adatkezelő kezelésébe adott személyes adatok egy része (elérhetőségi adatok) kezelésének célja, hogy az egyesület által működtetett szolgáltatások munkatársai a felhasználó kifejezett kérésére vele kapcsolatba tudjanak lépni. Az adatok másik része (demográfiai adatok) kezelésének célja, hogy az így nyert adatok elemzése révén az adatkezelő pontosabb képpel rendelkezzen a szolgáltatásokkal kapcsolatba kerülő a HIV szűrésre jelentkező emberek társadalmi hátteréről. A jelenléti íveken szereplő adatok kezelésének célja a finanszírozó és az adóhatóság által megkövetelt nyilvántartások vezetése.

Az adatkezelő a fent megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem kezeli.

A 2. pontban megjelölt személyes adatok kezelésének jogalapja a felhasználók önkéntes hozzájárulása.

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A honlap felhasználóinak azonosítására szolgáló ún. session ID-k a böngésző bezárásakor automatikusan törlődnek. A felhasználó a saját cookie-ját bármikor törölheti. A cookie-k 24 nap múlva automatikusan törlődnek.

A Személyes betegvezetés és konzultációk esetén a személyes adatokat az adatkezelő az érintett kérésére a lehető legrövidebb időn belül vagy a szolgáltatás igénybevételét (az ügy érdemi befejezését) követő 5 éven belül törli.

A jelenléti íveken szereplő személyes adatokat a jogszabályban előírt megőrzési időt követően az adatkezelő azonnal törli.

AZ ADATOKHOZ HOZZÁFÉRŐK KÖRE, ADATFELDOLGOZÓK

A felhasználók által megadott személyes adatokhoz, valamint a technikai működés miatt automatikusan megismert adatokhoz kizárólag az adatkezelő titoktartást vállaló munkatársai, önkéntesei, illetve szerződéses partnerei, valamint a tárhely-, illetve email- és dokumentumkezelő szolgáltatást biztosító szolgáltatók férhetnek hozzá. A tárhelyszolgáltatást a Look and Feel Kft (http://lookandfeel.hu/), az email- és dokumentumkezelő szolgáltatást a DotRoll Kft. biztosítja.

Személyes adatokat harmadik személyeknek az adatkezelő csak abban az esetben ad át, ha erre a felhasználó az adatkezelőt írásban kifejezetten felhatalmazta.

A szolgáltatások igénybevevőiről az adatkezelő anonimizálás után elemzéseket készít, és az elemzéseket nyilvánosságra hozza. A nyilvánosságra hozott adatok személyes adatokat nem tartalmaznak.

A törvényben előírt, kötelező adattovábbítások esetén az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, szükség esetén kikéri a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság véleményét.

A FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAIK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS JOGAI, AZ ADATTÖRLÉS

Személyes adataik kezeléséről minden felhasználó tájékoztatást kérhet. Az adatkezelő kérésre 30 napon belül írásban tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az adatkezelő levelezési címén, vagy az aatsz@anonimaids.hu e-mail címen kérheti bárki, levelezési címének megadásával.

A felhasználók tiltakozhatnak személyes adataik kezelése ellen, ennek keretében kérhetik személyes adatainak helyesbítését és törlését is az adatkezelő levelezési címén, illetve a aatsz@anonimaids.hu e-mail címen.

JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Kérjük a felhasználókat, hogy ha úgy érzik, hogy az adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogukat, akkor vegyék fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk. Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy igényüket polgári bíróság előtt is érvényesíthetik, vagy kérhetik az adatvédelmi biztos segítségét is.

Erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § tartalmazza.

Ha a személyes adatok védelmére vonatkozó további kérdése van, akkor azt az aatsz@anonimaids.hu e-mail címre juttassa el.

KIKÖTÉS

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatvédelmi nyilatkozatát megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, vagy ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő 15 nappal előre közzéteszi honlapján.

Az Anonim AIDS Tanácsadó Szolgálat munkáját és tevékenységét szabályozó előírások, jogszabályok:

Vonatkozó törvényi rendelkezések:

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet – A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet – A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról

321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet – A szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről

évi III. törvény – A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
évi CLIV. Törvény az egészségügyről (108; 109; 110 §)
évi LXXXIV. Törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről
évi LXXXVIII. Törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről
96/2003. (VII.15.) Korm. Rend. Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről

60/2003. (X.20.) ESZCSM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről

2/2004. (XI.17.) EÜM rendelet az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról

1/2002. (I.11.) EÜM rendelet az egészségügyi intézményekben keletkező hulladék kezeléséről

15/2005. (V.2.) EÜM rendelet az egészségügyi szolgáltatók szakmai felügyeletéről

18/2002. (XII.28.) ESZCSM rendelet – A szerzett immunhiányos tünetcsoport kialakulását okozó fertőzés terjedésének megelőzése érdekében szükséges intézkedésekről és a szűrővizsgálatok elvégzésének rendjéről

évi XLVII. Törvény Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről
20/2009. (VI.18.) EüM rendelet Az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséről, e tevékenységek szakmai minimumfeltételeiről és felügyeletéről

Egészségügyi Közlöny, LXI. évf. 7. szám 1487. oldal – A Nemzeti Erőforrás Minisztérium szakmai irányelve a humán immundeficiencia vírus (HIV) fertőzés mikrobiológiai diagnosztikájáról (Orvosi Mikrobiológiai Szakmai Kollégium)

A Szolgálat, követendő protokollnak tekinti, a Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja által kiadott, illetve a Nemzeti Drog Fókuszpont által fordított “Útmutató az intravénás kábítószer-fogyasztók körében végzett, szolgáltató által kezdeményezett fertőző betegségekkel kapcsolatos önkéntes orvosi vizsgálathoz, szűrővizsgálathoz és counsellinghez”, illetőleg „Útmutató az intravénás kábítószer-fogyasztók körében végzett HIV, vírushepatitis és egyéb fertőzések szűréséhez” című dokumentumokat.

TISZTELT ÉRDEKLŐDŐK!

TISZTELT ÉRDEKLŐDŐK!

 

Rendelőnkben jelige alapú előjegyzést vezettünk be. 

Honlapunkon az IDŐPONTFOGLALÁS linken foglalhatnak időpontot.

Anonimitásuk továbbra is teljes mértékben biztosított, előjegyezni bármilyen nem beazonosítható, személyes adatokat nem tartalmazó e-mail címmel lehet, amelyre visszaigazolást is kapnak. 

Rendelőnk várójában 1 kliensnél több nem tartózkodhat. Várakozás kizárólag a Karolina Rendelő előtti szabadtéren lehet.

 

A Karolina Rendelőbe való belépéskor kezét kötelezően fertőtlenítse a kihelyezett alkoholos kézfertőtlenítővel!

Kérjük, az előjegyzett időpontra érkezzen pontosan!

Köszönjük együttműködésüket!

You have Successfully Subscribed!

TISZTELT KLIENSEINK!TISZTELT KLIENSEINK!

 

Rendelőnkben jelige alapú előjegyzést vezettünk be, 5 perces időpontokkal. 

Honlapunkon az alábbi linken
IDŐPONTFOGLALÁS
foglalhatnak időpontot.

 

Anonimitásuk továbbra is teljes mértékben biztosított, előjegyezni bármilyen nem beazonosítható, személyes adatokat nem tartalmazó e-mail címmel lehet, amelyre visszaigazolást is kapnak. KERESSÉK A SPAMEK, ILLETVE LEVÉLSZEMÉT KÖZÖTT IS!

 

Rendelőnk várójában 1 kliensnél több nem tartózkodhat.

 

Várakozás kizárólag a Karolina Rendelő előtti szabadtéren lehet.

 

Kérjük, az előjegyzett időpontra érkezzen pontosan! Kérjük, kísérő nélkül érkezzen.

 

A gyorsteszt eredményét a helyszínen kell megvárni, kb. 20 perc alatt készül el, ezt követően adunk ki írásos leletet.

 

 

Köszönjük szíves együttműködésüket!

You have Successfully Subscribed!